این دوره آموزشی به عنوان جلسه دوم نحوه کاربری اتوماسیون اداری پیوست فراهم گردیده است.