این دوره آموزشی جهت همکارانی که موفق به شرکت در جلسه قبلی نشده اند برگزار میگردد.