به موجب ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید مراجعان به قوه قضائیه نیز موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه ای که به این منظور ایجاد شده مراجعه نمایند . در گام اول سامانه ثنا جهت ثبت نام اشخاص حقیقی ایجاد شده است . مراجعان به قوه قضائیه می بایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی ( سامانه ثنا ) ثبت نام نمایند پس از تبت نام و احراز هویت ، حساب کاربری (شناسه و رمز ورورد به سامانه ابلاغ) به ایشان تخصیص می یابد . 

این موضوع پیش نیاز طرحی به نام ابلاغ الکترونیکی می باشد  که یکی از بزرگترین طرح های الکترونیکی در قوه قضائیه است . مستند حاضر راهنمای اولیه جهت ثبت نام شخص حقیقی ایرانی سامانه است .