امروزه با توسعه روزافزون ابزارهای مالی و ارتباطی، شیوه‌های تطهیر پول پیچیده‌تر و متنوع‌تر از پیش گرديده است. با در نظر گرفتن طیف وسیع قوانین موضوعه بین المللی و داخلی در اين حوزه، اعمال فرآيندهای نظارتی اثربخش بر تعاملات و تراکنش های مالی سازمان از جمله وظايف خطیری می باشد که همکاری، هماهنگی و هوشمندی کلیه مديران ارشد سازمان و کارشناسان واحدهای مالی، حسابداری و سرمايه گذاری را می طلبد.