این دوره آموزشی جهت تست محتواهای سامانه آموزش الکترونیک حامی فراهم شده است.