این دوره آموزشی برای کارکنان امور مالی بنیاد تعاون زندانیان کشور فراهم شده است.