این دوره آموزشی جهت استفاده از بسته سازمان الکترونیک پیوست برای کارکنان بنیاد تعاون زندانیان کشور فراهم شده است.