این دوره آموزشی جهت استفاده از سیستم دبیرخانه اتوماسیون اداری پیوست  در نمایندگان استانی، شرکت ها و مجتمع های وابسته به بنیاد تعاون زندانیان کشور فراهم شده است.