این دوره آموزشی جهت آموزش نحوه ثبت نام برای متقاضیان محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضائی فراهم شده است.